Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné zmluvné podmienky Hotel Zátoka***, Slnečné jazerá sever, Senec, platné od 01.07.2018.
  • Obchodné meno: EH Servis, s.r.o., Električná 7, 911 01 Trenčín IČO: 36 712 124, IČ DPH: SK20 222 894 56, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo:  17335/R
 1. Zmluvné strany
  • Dodávateľ: Hotel Zátoka, prevádzka spoločnosti EH Servis, s.r.o. – poskytovateľ stravovacích, kongresových a relaxačných služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu.
  • Odberateľ: Objednávateľ služieb
 1. Rezervácia služieb
  • Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.
  • Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom formou: ▪ telefonickou ▪ písomnou ▪ elektronickou
  • Objednávka musí obsahovať:
   • meno a priezvisko hosťa, v prípade firmy názov spoločnosti
   • termín čerpania hotelových služieb
   • kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt
   • spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje
   • rozsah a druh objednaných služieb
  • Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.
  • Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou, telefonicky alebo elektronicky.
 2. Ceny a platobné podmienky
  • Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov.
  • Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.
  • Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.
  • Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.
  • V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.
  • Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.
  • Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vopred odsúhlasené konateľom spoločnosti a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve.
 3. Zálohová platba:
  • Hotel má právo žiadať od hosťa zálohovú platbu do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 7 dní od potvrdenia rezervácie.
  • Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela.
  • Zálohová platba pre skupiny a akcie
   • Poskytovateľ služby vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry a to nasledovne:
   • 30%z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie
   • najneskôr 3 dni pred začatím čerpania služieb musí byť na účet poskytovateľa služieb uhradená záloha vo výške 100 % z celkových objednaných služieb.
   • Dňom pripísania zálohy na účet poskytovateľa služieb vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN:SK8709 0000 0000 0274 190 956, SWIFT:GIBASKBX je objednávka zo strany poskytovateľa služieb potvrdená. Od doby prijatia objednávky objednávateľom až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený rezerváciu zrušiť.
   • Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:
    ▪ v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii hotela
    ▪ prevodom na účet:  Slovenská sporiteľna, a.s., IBAN:SK8709 0000 0000 0274 190 956, SWIFT:GIBASKBX , pre variabilný symbol použite číslo rezervácie alebo číslo faktúry
    ▪ platobnou kartou formou on-line rezervácie
 1. Storno podmienky

Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonický alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

 • od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy stornovaných služieb,
 • od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom 70% z celkovej sumy stornovaných služieb,
 • od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom 90% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
 • v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
 • pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho pobytu,
 • na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.
 • V prípade, že klient/hosť objedná a zálohovou platbou záväzne potvrdí rezervovanie 50% a viac ubytovacej kapacity hotela, v prípade zrušenia takejto rezervácie sa klientovi/hosťovi účtuje storno vo výške uhradenej zálohy v akomkoľvek termíne do doby 30 dní pred začiatkom čerpania služieb.
 • Storno služieb 30 dní a menej pred začiatkom čerpania služieb sa riadi článkom 6.1.1..
 • Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je povinný objednávateľ objednať resp. spresniť počet jedál minimálne deň vopred. V prípade, že bude počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených objednávateľom viac, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál.
 • V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, poskytovateľ služieb účtuje objednávateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky je zmluvnou pokutou, ktorá vzniká následkom porušenia zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.
 1. Poskytované služby
  • Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 14.00 hod., pokiaľ nebolo dohodnuté inak vopred. Hotel je povinný hosťa ubytovať najneskôr do 18.00 hod.
  • V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu je hotel povinný držať rezerváciu hosťa do 22.00 hod. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi.
  • Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu písomnou formou je potrebné sa ubytovať do 18.00 hod., pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 hod., hotel môže voľne disponovať touto kapacitou.
  • Ak sa hosť ubytuje pred 7.00 hod. v deň jeho nástupu na pobyt, hotel si vyhradzuje právo účtovať noc navyše.
  • Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 10.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 10.00 hod. je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.
  • V prípade ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis major ubytovanie hosťovi neposkytne, je povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady hotela.
  • Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
  • Upozorňujeme všetkých našich hostí, že sa hotel nachádza v areáli rekreačného strediska, takže počas letnej sezóny nie je vylúčený hluk z okolitých prevádzok.
  • Upozorňujeme, že pri rezerváciách na letnú sezónu (25.06.-31.08.) Vám nemôžeme garantovať izbu s výhľadom na jazero.
  • Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, pričom vnesené sú veci, ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru hotel nezodpovedá. V každom prípade odporúčame využite zabudovaného trezoru v hotelovej izbe prípadne na recepcii hotela.
  • Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej rezervácii. Ak je dohodnuté stravovanie formou polpenzie alebo plnej penzie, využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu od 18.00 hod. Služba plná penzia končí v deň odchodu obedom do 13.00 hod.
  • V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to sa porušenie všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel ukončiť s hosťom zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu.
  • V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov a pod., prístrojov určených na osobnú hygienu.
  • Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu.
  • Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku pomoc. Hotel je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením hosťa.
  • Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo platobnou kartou.
  • V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.
  • Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.
  • V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, hotel je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia.
  • Hotel je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:

▪ hosť úmyselne, alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,

▪ obťažuje svojim správaním ostatných hostí,

▪ zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,

▪ z dôvodu vyššej moci.

 • V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela.
 • Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.
 • Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.
 • Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.
 1. Zodpovednosť za škodu
  • V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
  • Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú objednávateľ u poskytovateľa služieb objednal.

 

 1. Ochrana osobných údajov
  • Odberateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít dodávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch dodávateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Ako odberateľ, dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá/ý svojich práv.

V Senci, 01.07.2018