Stornopodmienky

Storno podmienky

Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonický alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

  •  od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy stornovaných služieb,
  • od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom 70% z celkovej sumy stornovaných služieb,
  • od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom 90% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
  • v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
  • pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho pobytu,
  • na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.

V prípade, že klient/hosť objedná a zálohovou platbou záväzne potvrdí rezervovanie 50% a viac ubytovacej kapacity hotela, v prípade zrušenia takejto rezervácie sa klientovi/hosťovi účtuje storno vo výške uhradenej zálohy v akomkoľvek termíne do doby 30 dní pred začiatkom čerpania služieb.

Storno služieb 30 dní a menej pred začiatkom čerpania služieb sa riadi článkom 6.1.1..

Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je povinný objednávateľ objednať resp. spresniť počet jedál minimálne deň vopred. V prípade, že bude počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených objednávateľom viac, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál.

V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, poskytovateľ služieb účtuje objednávateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky je zmluvnou pokutou, ktorá vzniká následkom porušenia zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.