+421 (2) 45 92 2501

Všeobecné zmluvné podmienky Hotel Zátoka***

 

1.      Všeobecné zmluvné podmienky Hotel Zátoka***, Slnečné jazerá sever, Senec, platné od 01.07.2018.

1.1.  Obchodné meno: EH Servis, s.r.o., Električná 7, 911 01 Trenčín IČO: 36 712 124, IČ DPH: SK20 222 894 56, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo:  17335/R

 

2.      Zmluvné strany

2.1.  Dodávateľ: Hotel Zátoka, prevádzka spoločnosti EH Servis, s.r.o. - poskytovateľ stravovacích, kongresových a relaxačných služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu.

2.2.  Odberateľ: Objednávateľ služieb

 

3.      Rezervácia služieb

3.1.  Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.

3.2.  Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom formou: telefonickou písomnou elektronickou

3.3.  Objednávka musí obsahovať:

3.3.1.    meno a priezvisko hosťa, v prípade firmy názov spoločnosti

3.3.2.    termín čerpania hotelových služieb

3.3.3.    kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt

3.3.4.    spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje

3.3.5.    rozsah a druh objednaných služieb

3.4.  Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

3.5.  Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky.

4.      Ceny a platobné podmienky

4.1.  Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov.

4.2.  Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

4.3.  Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

4.4.  Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.

4.5.   V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

4.6.  Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.

4.7.  Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vopred odsúhlasené konateľom spoločnosti a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve.

5.      Zálohová platba:

5.1.  Hotel má právo žiadať od hosťa zálohovú platbu do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 7 dní od potvrdenia rezervácie.

5.2.  Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela.

5.3.  Zálohová platba pre skupiny a akcie

5.3.1.    Poskytovateľ služby vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry a to nasledovne:

• 30%z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie

• najneskôr 3 dni pred začatím čerpania služieb musí byť na účet poskytovateľa služieb uhradená záloha vo výške 100 % z celkových objednaných služieb.

5.3.2.    Dňom pripísania zálohy na účet poskytovateľa služieb vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN:SK8709 0000 0000 0274 190 956, SWIFT:GIBASKBX je objednávka zo strany poskytovateľa služieb potvrdená. Od doby prijatia objednávky objednávateľom až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený rezerváciu zrušiť.

5.3.3.    Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:
v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii hotela

prevodom na účet:  Slovenská sporiteľna, a.s., IBAN:SK8709 0000 0000 0274 190 956, SWIFT:GIBASKBX , pre variabilný symbol použite číslo rezervácie alebo číslo faktúry

platobnou kartou formou on-line rezervácie

6.      Storno podmienky

6.1.  Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonický alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy stornovaných služieb,

od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom 70% z celkovej sumy stornovaných služieb,

od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom 90% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,

v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,

pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho pobytu,

na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.

6.2.  V prípade, že klient/hosť objedná a zálohovou platbou záväzne potvrdí rezervovanie 50% a viac ubytovacej kapacity hotela, v prípade zrušenia takejto rezervácie sa klientovi/hosťovi účtuje storno vo výške uhradenej zálohy v akomkoľvek termíne do  doby 30 dní pred začiatkom čerpania služieb.

6.3.  Storno služieb 30 dní a menej pred začiatkom čerpania služieb sa riadi článkom 6.1.1..

6.4.  Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je povinný objednávateľ objednať resp. spresniť počet jedál minimálne deň vopred. V prípade, že bude počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených objednávateľom viac, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál.

6.5.  V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, poskytovateľ služieb účtuje objednávateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky je zmluvnou pokutou, ktorá vzniká následkom porušenia zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.

 

7.      Poskytované služby

7.1.  Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 14.00 hod., pokiaľ nebolo dohodnuté inak vopred. Hotel je povinný hosťa ubytovať najneskôr do 18.00 hod.

7.2.  V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu je hotel povinný držať rezerváciu hosťa do 22.00 hod. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi.

7.3.  Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu písomnou formou je potrebné sa ubytovať do 18.00 hod., pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 hod., hotel môže voľne disponovať touto kapacitou.

7.4.  Ak sa hosť ubytuje pred 7.00 hod. v deň jeho nástupu na pobyt, hotel si vyhradzuje právo účtovať noc navyše.

7.5.  Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 10.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 10.00 hod. je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

7.6.  V prípade ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis major ubytovanie hosťovi neposkytne, je povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady hotela.

7.7.  Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

7.8.  Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, pričom vnesené sú veci, ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru hotel nezodpovedá. V každom prípade odporúčame využite zabudovaného trezoru v hotelovej izbe prípadne na recepcii hotela.

7.9.  Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej rezervácii. Ak je dohodnuté stravovanie formou polpenzie alebo plnej penzie, využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu od 18.00 hod. Služba plná penzia končí v deň odchodu obedom do 13.00 hod.

7.10.                  V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to sa porušenie všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel ukončiť s hosťom zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu.

7.11.                  V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov a pod., prístrojov určených na osobnú hygienu.

7.12.                  Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu.

7.13.                  Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku pomoc. Hotel je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením hosťa.

7.14.                  Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo platobnou kartou.

7.15.                  V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

7.16.                  Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

7.17.                  V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, hotel je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia.

7.18.                  Hotel je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:

hosť úmyselne, alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,

obťažuje svojim správaním ostatných hostí,

zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,

z dôvodu vyššej moci.

7.19.                  V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela.

7.20.                  Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.

7.21.                   Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

7.22.                  Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

8.      Zodpovednosť za škodu

8.1.  V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

8.2.  Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú objednávateľ u poskytovateľa služieb objednal.

 

9.      Ochrana osobných údajov

9.1.  Odberateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít dodávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch dodávateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Ako odberateľ, dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá/ý svojich práv.

 

                                                                                                 V Senci, 01.07.2018

Facebook